Resultaten

Einddatum akkerranden

Akkerranden moeten blijven liggen tot en met 31 december van het jaar. LTO heeft erop aangedrongen die invulling te flexibiliseren omdat de inzaai van wintergewassen zo in de problemen komen.
Het ministerie is daaraan tegemoet gekomen en voorziet in een aanpassing van de regelgeving voor 2016.

Resultaten LTO Noord commissie Multifunctionele Landbouw 2015


De commissie Multifunctionele Landbouw (MFL) behartigt de belangen van de agrarische (mede-)ondernemers die een of meer activiteiten ontplooien op het gebied van Multifunctionele Landbouw (MFL). Daarbij is het van belang dat er voldoende ondernemersruimte is voor de combinatie van agrarische en MFL activiteiten. De MFL ondernemers vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de land- en tuinbouw en de samenleving. Speerpunten in 2015 waren het creëren van verbindingen en het verder professionaliseren van de sector.

De resultaten die zijn behaald zijn;

  Resultaten Vrouw & Bedrijf 2015


  Resultaten Vrouw & Bedrijf 2015
  Door Willemien Koning en Anneke van Dijk

  LTO Noord Vrouw & Bedrijf zet zich voor de sociaaleconomische positie van vrouwen op de agrarische bedrijven. Speerpunten zijn het verbeteren van de financiële positie en het versterken van ondernemersvaardigheden. Ook in 2015 hebben we daar weer volop op ingezet. Met trots kunnen we u de volgende resultaten presenteren:

  Schenkbelasting bij huwelijkse voorwaarden met andere verdeling dan 50/50 vrijwel nul

  Effectief Middelenpakket

  De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten heeft zich met succes ingezet om financiële middelen beschikbaar te krijgen voor een coördinator effectief middelenpakket. (CEMP). De coördinator effectief middelenpakket werkt aan oplossingen voor knelpunten in het gewasbeschermingsmiddelen-pakket voor de sector.

  Xylella informatiebijeenkomsten

  Door de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor boom- en vaste plantentelers en inkopers van tuincentra waarin een nadere toelichting is gegeven op de risico’s van een mogelijke introductie van de bacterieziekte Xyella.

  In nieuwsbrieven voor de leden is hier eveneens aandacht aan geschonken.

  Bufferzone bacterievuur Flevoland

  Er is overeenstemming gevonden tussen LTO Noord, natuur- en landschapsorganisaties, provincies en gemeenten over de nieuwe begrenzing van de bufferzone bacterievuur in Flevoland en over de aanwijzing van voor meidoorn landschappelijk waardevolle gebieden in de bufferzone.

  Aan het ministerie van Economische Zaken is gevraagd om de nieuwe begrenzing op te nemen in regelgeving. Naar verwachting zal dit voor 1 april 2016 gerealiseerd kunnen worden. Hiermee komen er potentieel veel nieuwe percelen beschikbaar voor de teelt van waardplanten van bacterievuur, waaronder vruchtbomen.

  Champost

  Ondernemers met akker- en tuinbouwgewassen kunnen vanaf 2016 binnen de geldende mestnormen een grotere hoeveelheden champost gebruiken als bodemverbeteraar.
  Dat is goed voor de bodemstructuur.  

  Zie ook het persbericht.

  Praktijkgids over bestellen Bos- en Haagplantsoen voor bos- en groenbeheerders

  Tijdens de beheerdersdag op 25 september 2015 voor bos- en groenbeheerders is de praktijkgids voor het bestellen van bosplantsoen aangeboden aan het ministerie van EZ.

  De praktijkgids is één van de resultaten van de Green Deal, waaraan ook de LTO cultuurgroep bos- en haagplantsoen heeft meegewerkt. Bij de aanleg van bos en natuur moet de basis worden gelegd voor beplantingen die tot wel 150 jaar vitaal moeten blijven. Het hoeft dan ook geen betoog dat de keuze voor plantmateriaal doordacht en deskundig moet gebeuren.

  Opstart Koepelproject Plantgezondheid Bomen & Vaste planten

  Door de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten is in samenwerking met een aantal adviespartijen (Cultus, DLV, Groeibalans, Agropoli en Hessel Marketing) een koepelproject Plantgezondheid opgezet.

  Dossier mijbouwschade

  Het hele jaar is hard gewerkt aan het dossier mijnbouwschade. Dit heeft verschillende resultaten opgeleverd, deze zijn te lezen in de bijlage.

  Pagina's