Benoeming portefeuillehouder Veiligheid & Pacht en vakgroepleden Geitenhouderij

Kalverhouder en akkerbouwer Alfred Jansen (48) uit het Overijsselse Welsum is benoemd tot portefeuillehouder Veiligheid en Pacht. Voor de vakgroep Geitenhouderij zijn geitenhouders Ad Bink (Raamsdonk, Zuid-West Nederland) en Henk van Roekel (Dalfsen, Oost Nederland) benoemd tot de nieuwe vakgroepleden. Zij vormen samen met voorzitter Jos Tolboom de vakgroep Geitenhouderij. De vacature voor bestuurslid geitenhouderij uit Limburg/Zuid-Oost Nederland en/of voor de achterhoek/Gelderland blijft bestaan.

LTO Nederland en natuurorganisaties zoeken samenwerking voor beter bermbeheer

Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd.

Onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Open Teelten

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, KAVB, NFO en Anthos en de werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en de CNV Vakmensen hebben op 31 oktober 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. In de nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel.

Uitspraak gerechtshof vergroot kans op behoud derogatie

LTO Nederland, NMV, NAJK en de Nederlandse Zuivel Organisatie hebben kennis genomen van de uitspraak die het gerechtshof van Den Haag vandaag in hoger beroep heeft gedaan over de ministeriële regeling Fosfaatreductieplan 2017. De uitspraak vergroot de kans op behoud van de derogatie voor de melkveehouderij.

Benoeming voorzitter Vleesveehouderij en bestuursleden Vollegrondsgroente en Paardenhouderij

Wouter Hartendorf (36) uit Santpoort-Zuid(NH) is benoemd tot vakgroepvoorzitter Vleesveehouderij LTO Nederland. Robert van Meer uit Etten-Leur, Antonio van Beek uit Terheijden en John Stemkes uit Neer zijn benoemd tot bestuursleden van de vakgroep Vollegrondsgroenten LTO Nederland. Voor de vakgroep Paardenhouderij zijn Ilse Limpens uit Nuth en Matthijs Maat benoemd tot de nieuwe bestuursleden. Daarmee zijn deze drie vakgroepen weer op volle sterkte en is de samenstelling van alle vakgroepen van LTO Nederland nu bekend.

Kabinet erkent de kracht van boeren en tuinders

Boeren en tuinders hebben meer vertrouwen in de toekomst nu het kabinet in het regeerakkoord ondubbelzinnig erkent dat de agrarische sector onmisbaar is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van economie, klimaat, energie, voedsel, gezondheid en een aantrekkelijk landschap. LTO Nederland juicht het toe als in de nieuwe regering een minister van landbouw komt. “Het is een regeerakkoord dat ons op veel punten past.

Ondernemers: ‘Plannen nieuwe kabinet kunnen Nederland in versnelling brengen’

Het nieuwe Regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. ‘De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormden de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten.

LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben een commissie ingesteld die advies moet uitbrengen over invulling van grondgebondenheid in de melkveehouderij.

Toename weidegang: Koe loopt op steeds meer bedrijven buiten

Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, neemt toe, blijkt uit cijfers die Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Daarmee bevestigt het CBS de trend die LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie eerder al signaleerden.

Benoeming portefeuillehouders en bestuursleden vakgroep Paddenstoelenteelt

Afgelopen week zijn opnieuw portefeuillehouders benoemd. Claude van Dongen uit Oosteind is de nieuwe portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit, Joris Baecke uit Nieuw-Namen is benoemd tot portefeuillehouder Gezonde Planten en Wim van den Boomen uit Someren is benoemd tot portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch beleid. Daarnaast zijn Peter van de Berg uit Boekel, Gerard Sikes uit Ysselsteyn en Warmolt Boer uit Hoogeveen benoemd als bestuursleden van de vakgroep Paddenstoelenteelt.

Pagina's