Diergezondheid

Gezonde dieren zijn essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Dat betekent dat u als ondernemer er alles aan zal doen om uw dieren zo goed mogelijk te verzorgen en verstandig omgaat met zaken als antibioticum en andere medicijnen. LTO Noord heeft hierover duidelijke standpunten. Veel standpunten zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat deze landelijk aangepakt worden. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de landelijke standpunten.

Q-koorts

Alle geiten moeten worden gevaccineerd tegen Q-koorts. Wij gaan als LTO voor honderd procent.  Zo nodig moet streng worden gehandhaafd.

Castreren van varkens

LTO vindt dat het castreren van varkens moet stoppen.

Couperen van varkensstaarten

Op basis van de aanbevelingen van de Werkgroep Krulstaart ambiëren LTO en NVV stapsgewijs gedeeltelijk en, indien verantwoord, op de lange termijn geheel te stoppen met couperen van staarten.

Dierziektebestrijding en bevorderen welzijn van de dieren in melkveesector

LTO Nederland maakt zich sterk voor de invoering van de welzijnsmonitoring en wil meewerken aan de invoering van een diergezondheids- en bedrijfsbehandelplan.

Antibioticagebruik

LTO Nederland heeft er begrip voor dat er in de maatschappij zorgen leven over het gebruik van antibiotica en de effecten daarvan op de gezondheid van mens en dier. LTO Nederland vindt dan ook dat antibioticagebruik sterk ingeperkt moet worden en alleen curatief ingezet moet worden en niet preventief.

Gebruik diergeneesmiddelen

LTO Nederland vindt dat agrarisch ondernemers bewust met diergeneesmiddelen om moeten gaan. Het bewust gebruik van diergeneesmiddelen en preventieve maatregelen zorgen voor een lager risico op resistente bacterievorming en op minder afhankelijkheid van antibiotica.

Zoönosenbestrijding

Zoönosen moeten zo veel mogelijk bestreden worden. LTO Nederland staat achter de doelstelling dat in 2020 de melkveehouderij zo veel mogelijk vrij van zoönosen is.

Gebruik vruchtbaarheidshormonen

LTO Nederland vindt dat melkveehouders alleen in overleg met hun dierenarts vruchtbaarheidshormonen mogen gebruiken en alleen dan wanneer blijkt dat koeien niet of moeilijk tochtig willen worden. Dat is dus geen structureel gebruik, maar om individuele koeien te helpen.
 
Subscribe to RSS - Diergezondheid