Duurzaamheid en milieu

Ondernemen doe je samen! Dat is niet voor niets onze slogan. Dat betekent ook dat we rekening houden met onze omgeving. We ondernemen met respect voor de natuur en streven naar een zo duurzaam mogelijke wijze van produceren, uiteraard wel met inachtneming van een eerlijke prijs voor de ondernemer. Van zonnepanelen tot het beperken van emissies: LTO Noord heeft er een duidelijk standpunt over. Sommige standpunten zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Proefboringen Schaliegas

LTO is voor goedkope energie maar het korte termijn voordeel mag niet gaan ten koste van het duurzaam gebruik van bodem en water. Ook de afzet van agrarische producten van bedrijven die met schaliegaswinning geassocieerd worden, mag niet in gevaar komen. Wij zijn dan ook van mening dat de discussie over de schaliegaswinning aan de “verkeerde kant” gestart is. LTO Nederland vindt dat eerst een maatschappelijk discussie moet worden gevoerd over het nut en de noodzaak van de schaliegaswinning in Nederland in relatie tot de transitie van de energievoorziening.

Derogatie

De eisen voor derogatie in de melkveehouderij zijn met het voorstel van de staatssecretaris dat zij op  24 maart 2014 presenteerde, aangescherpt. De verhouding grasland-maïs wordt 80%-20%. Daarnaast komt er nog een uitzondering voor de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden voor wat betreft de hoeveelheid kilogram stikstof dierlijke mest per hectare. In de rest van Nederland geldt de 250 kg per hectare stikstof dierlijke mest. Voor de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden wordt dat 230 kg per hectare. LTO Nederland vindt het jammer en onbegrijpelijk dat de maatregelen op deze manier ingevuld zijn. Derogatie is belangrijk, maar met de voorwaarden die nu gesteld worden en het tijdstrip waarop dit bekend gemaakt wordt, worden agrarisch ondernemers te hard getroffen.

Dierrechten

LTO Nederland is geen voorstander van dierrechten. Dierrechten werken kostprijsverhogend en creëren ‘luchthandel’. Tevens ontnemen dierrechten ondernemerschap en ontwikkelruimte. Met de nieuwe mestwet - en daarmee het wegnemen van fosfaatoverschotten - kunnen ondernemers zelf werken aan ontwikkelruimte voor de veehouderij in Nederland. Goed ondernemerschap en innovatieve ontwikkelingen geven ruimte aan de sectoren. We zijn het dan ook niet eens met de Staatssecretaris dat de dierrechten tot 2017 gehandhaafd blijven voor de varkenshouderij en pluimveehouders.

Mest & Mineralen

LTO Nederland vindt dat iedere ondernemer in de veehouderij verantwoordelijk is voor een verantwoorde afzet van mest. Een overschot aan mineralen wordt be- of verwerkt tot passende producten voor andere sectoren of marktsegmenten. We streven er naar dat de Nederlandse land- en tuinbouw op efficiënte wijze mineralen in het productieproces gebruikt. Op veebedrijven wordt vanuit de kringloopaanpak bij de bemesting van gewassen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de op het bedrijf geproduceerde mineralen in dierlijke mest. Een gezonde bodem staat centraal bij de plantaardige productie.

Biobased economy en land- en tuinbouw: hoe gaat dat samen?

LTO Nederland is hier voor en ziet kansen op dit gebied. Nederland heeft immers goede mogelijkheden om een leidende rol te spelen in de zich ontwikkelende biobased economy. Voor de land- en tuinbouw biedt dit kansen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied. Ze kan straks bijdragen aan een oplossing voor duurzame energieproductie, duurzaam gebruik van grondstoffen en het tegengaan van klimaatverandering. De sector neemt dan een nog centralere plaats in de maatschappij in dan nu al het geval is.

Certificering en kwaliteitscontrole duurzaamheid

LTO Nederland is van mening dat de kwaliteit van landbouwproducten niet ter discussie mag staan. Ze doet er daarom alles aan om mee te werken aan zaken als keurmerken en certificering.

Zonne-energie

LTO Noord stimuleert het gebruik van duurzame energie, zoals zonne-energie. In dit kader heeft LTO Noord een stimuleringsproject “Vraagbundeling van zonnepanelen” waarin zonnepanelen collectief worden aangeschaft.

Duurzame energie

 LTO Noord maakt zich samen met de sector melkveehouderij sterk voor het gebruik van duurzame energie en streeft er met haar leden naar om in 2020 20% minder energie te gebruiken dan het huidige gebruik en naar een energie neutrale zuivelsector.

Emissies

LTO Noord werkt aan bewustwording van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en in het bijzonder van emissiereductie en vertaalt dit voor de ondernemers naar de praktijk.

Duurzame melkveehouderij

LTO Nederland werkt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij in 2020. Duurzaam wil zeggen: economisch rendabel, diervriendelijk en met een zo laag mogelijke belasting van natuur en milieu.

Pagina's

Subscribe to RSS - Duurzaamheid en milieu