Groene ruimte & omgeving

Ondernemen doe je met respect voor mens, dier en milieu, dat is uw en ons uitgangspunt. Agrarisch ondernemers zijn de rentmeesters van onze groene omgeving en dat willen ze blijven. Daarom spant LTO Noord zich in voor zaken als agrarisch natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Onze standpunten hierover vindt u op dit gedeelte van de site, Sommige standpunten zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Graasdierpremie

De sector Schapenhouderij is voor een graasdierpremie voor dieren die grazen op natuurterreinen.

Natura 2000 en PAS

LTO Nederland vindt dat veehouderijbedrijven nabij Natura 2000 gebieden zich ook in economisch opzicht weer duurzaam moeten kunnen ontwikkelen. Er moeten duidelijke kaders komen waarbinnen agrarische ondernemers kunnen acteren.

Biodiversiteit

LTO Noord maakt zich sterk voor samenwerkingsvormen van (melk)veehouders met zijn omgeving, inpasbaarheid van gebouwen en bodemvruchtbaarheid door biodiversiteit.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer past goed in de visie die LTO Nederland heeft op het landelijk gebied. LTO Nederland wil een economisch sterk, gevarieerd en mooi landelijk  gebied voor werken, wonen en verblijven. Dat wordt bereikt met investeringen in sterke en concurrerende bedrijven en in kwaliteit van natuur en landschap. Agrarisch natuurbeheer past daarin prima als het voor ondernemers economisch interessant is, maar ook efficiënt – dus met lage uitvoeringskosten -  en effectief  - ook vanuit ecologisch oogpunt - kan worden ingezet.

Inrichting groene ruimte

De agrarische sector, en in het bijzonder de melkveehouderij, is de rentmeester van de groene ruimte en bepaalt met meer dan één miljoen hectare cultuurgrond in grote mate het Nederlandse landschap. LTO Noord ondersteunt de melkveehouder met het behalen van haar doelstelling om in 2020 bepalend voor de uitstraling en de inrichting van de groene ruimte te zijn. Dat betekent dat zij de ondernemers ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen en het versterken van ontwikkelmogelijkheden van melkveebedrijven.

Weidegang

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

Overschot aan ganzen

LTO Nederland is van mening dat er – gecontroleerd – geschoten mag worden op ganzen in bepaalde periodes van het jaar. Daarnaast vindt LTO Nederland dat agrarisch ondernemers maximaal de mogelijkheid moet worden geboden ganzen te verjagen en in het geval dit niet kan of mag zij snel en zonder teveel administratieve rompslomp een tegemoetkoming in schade kunnen krijgen als ganzen schade aan gras en gewassen hebben toegebracht.
Subscribe to RSS - Groene ruimte & omgeving