Landbouw en water

Landbouw en water zijn een combinatie van levensbelang. De landbouw kan niet zonder voldoende zoet water van een goede kwaliteit. Daarom spannen wij ons in voor een kwalitatief hoogwaardig waterbeheer. Dat doen we onder andere met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. Sommige standpunten op dit terrein zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Geborgde zetels bij de waterschappen

Agrarisch ondernemers hebben een vaste plek in de waterschapsbesturen. Sommige partijen vinden dit ondemocratisch en willen dat voor de verkiezing van waterschapsbestuurders dezelfde regels gelden als voor bijvoorbeeld gemeeenteraadsleden. LTO Nederland stelt dat waterschappen niet zijn te vergelijken met een gemeente of provincie. Waterschappen zijn er om uitvoering te geven aan waterbeheer. Daarin is behalve de vertegenwoordiging ook specifieke deskundigheid en het hebben van een direct belang belangrijk. Geborgde zetels ‘borgen’ dit.

Waterschapslasten

In het verleden is afgesproken dat boeren voor 80 miljoen euro verantwoordelijk zijn voor waterschapslasten. Dat is inmiddels al opgelopen tot 115 miljoen. Dat de lasten voor burgers gestegen zijn, is logisch omdat de waterschappen meer maatschappelijke taken gekregen hebben. Die moeten dan ook vanuit de maatschappelijke kant betaald worden. Wij zijn van mening dat agrariërs deze lasten niet op zich hoeven te nemen.

Waterbeheer

Voldoende zoet water is essentieel voor de land- en tuinbouw. LTO Nederland vindt dat de sector een bijdrage kan leveren aan de verbetering van kwantiteit en kwaliteit van zoet water door het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, door zuiniger om te gaan met water en door ruimte beschikbaar te stellen voor de (her)inrichting van watersystemen.
Subscribe to RSS - Landbouw en water